A TIXA Hungary Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., Adószám: 24813064-2-04, Cégjegyzékszám: 04-09-012827, továbbiakban: Szolgáltató) a www.tixa.hu címen elérhető webes felületén jegyértékesítési és promóciós szolgáltatások nyújt.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja szolgáltatásait igénybe vevők személyhez fűződő jogait, a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

 

 1. A rendszer használata:

 

Szolgáltató rendszerének használatához Önnek (továbbiakban: Felhasználó) lehetősége van regisztrációval (e-mail + jelszó), facebook vagy google bejelentkezéssel, vagy regisztráció nélkül is vásárolni. Regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok kezelésére a regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések megfelelően irányadók.

 

Egyszerű email-es regisztráció esetén egy űrlapot kitöltve kell megadnia az erre a célra használni kívánt e-mail címét, továbbá egy szabadon választott jelszót, melyekre a bejelentkezéshez szüksége lesz. Kapcsolt fiókos regisztráció esetén a jelen Adatvédelmi Szabályzaton túl az adott fiók szolgáltatója: a Google Inc. Adatvédelmi Irányelvei vagy a Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei irányadóak.

 

A fenti adatokon kívül a Felhasználónak a vásrlás során további személyes adatokat (családi és keresztnév, telefonos elérhetőség) kell megadnia. Személyes adatainak megadásával Felhasználó hozzájárul ezen adatok cél szerinti felhasználásához (azok tárolásához, rendszer-adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, statisztikai célú belső felhasználáshoz, Felhasználó döntése szerinti promóciós tájékoztató anyagok kézbesítéséhez, ügyfélkapcsolati kommunikációhoz, adott esetben az ügyintézés érdekében kézbesítő / online fizetési / számlázó partnereink felé történő továbbításhoz).

 

Felhasználó a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges (pl. a megvásárolt belépőjegy postai kézbesítésére való igény esetén szállítási cím).

 

Regisztrációról visszaigazoló emailt küldünk, mely tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat, valamint a regisztráció végelegesítéséhez szükséges megerősítő linket. Szolgáltató a Felhasználó által a rendszerbe történő adatbevitellel (adatai megadása utána a “Regisztrálok gombra klikkeléssel”) automatikusan adatkezelővé válik, így bár a regisztráció csupán a visszaigazoló emailben közvetített megerősítő link alkalmazásával válik befejezetté (ezzel a Felhasználó teljes jogú felhasználóvá), Felhasználó a “Regisztrálok” gombra klikkeléssel elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat és magára kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációval, illetve azt követően rendszerünk használata során birtokunkba került adatokat harmadik félnek (rendszerüzemeltető / rendezvényszerveő / kézbesítő / online fizetési / számlázó partnereink kivételével) nem adjuk tovább, az ezen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túlmenően egyéb marketing célokra nem használjuk fel.

 

Fenti rendelkezések megfelelően alkalmazandók a vásárlással egybekötött regisztrációra is, ez esetben a vásárlás során a Felhasználó által a kizárólag a Szolgáltaó rendszerébe bevitt adatokra jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései irányadóak. A vásárlásról és a regisztrációról Felhasználó önálló értesítést kap vásárlással egybekötött regisztráció esetén is.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat II. pontjában nevezett partnereink az értékesített belépőjegyek tulajdonosa: a Rendezvényszervező számára saját szolgáltatási feltételeik szerint, a Rendezényszervező számára rendszerükben biztosított fiókban tárolják a Felhasználó által ezen fizetési / számlázási szolgáltatás nyújtása érdekében megadott adatokat. Online fizetéssel kapcsolatos adatkezelésésértesítésektekintetében online fizetési partnerünk*, az elektronikus számlával kapcsolatos adatkezelés és értesítések tekintetében pedig számlázó partnerünk** szolgáltatási feltételei irányadóak.

 

 1. Harmadik személyek / vállalkozások közreműködése:

 

Szolgáltató informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltatóadatfeldolgozót (rendszerüzemeltető / kézbesítő / online fizetési / számlázó partnerek) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Felhasználó tehát tudomásul veszi, hogy a TIXA Hungary Kft.. által a www.tixa.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai szükség szerint átadásra kerülnek:

 

 • A *PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére.

 

A továbbított adatok köre: felhasználói név, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: A PayU Hungary Kft. által a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

A PayU Hungary Kft. professzionális színvonalú szerződött partnerünk, a Felhasználó általuk használt banki adatait nem tárolja a Szolgáltató rendszere. Ezen adatok szabályszerű kezeléséről és biztonságáról partnerünk a következő linken:

 

http://www.payu.hu/sites/hungary/files/documents/Adatkezel%C3%A9si_nyilatkozat.pdf

 

megtalálható nyikatkozatnak megfelelően gondoskodik.

 

 • A **KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.), mint adatkezelő részére.

 

A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, vállalkozás neve / vállalkozó egyéni vállalkozói igazolványának száma (amennyiben a Felhasználó egyéni vállalkozó), adószám, bankszámlaszám.

Az adattovábbítás célja: a végbement tranzakciókról készült elektronikus számlák elkészítése / könyvelése / kézbesítése, ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

A KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. professzionális színvonalú szerződött partnerünk, felhasználóink adatainak szabályszerű kezeléséről és biztonságáról a következő linken https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem megtalálható adatvédelmi irányelveknek megfelelően gondoskodnak.

 

 • A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), mint adatkezelő részére.

 

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: kézbesítési szolgáltatás, ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem szerződött kézbesítési szolgáltató, felhasználóink adatainak szabályszerű kezeléséről és biztonságáról a következő linken http://www.posta.hu/adatvedelmi_szabalyzat megtalálható adatvédelmi irányelveknek megfelelően gondoskodnak.

 

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy online fizetési / számlázási partnerünk által a Rendezvényszervő számára általuk biztosítótt fiókokban tárolt adatok tekintetében Szolgáltató kizárólag adattovábbító közvetítő fél. Ilyen, nem a Szolgáltató rendszerében a Felhasználó által megadott adatokra vonatkozó adatkezelésért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a hivatkozott partnerszabályzatokon túl a Rendezvényszervezőt terheli nevezett partnereinknél saját fiókjában tárolt fizetési / számlázási adatok kezelésével kapcsolatos mindennemű felelősség.

 

Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által saját jegyértékesítési rendszerében megadott következő adatokat: a megvásárolt belépőjegyekhez tartozó vásárlók nevét, email címét, valamint a jegyekre vonatkozó statisztikai információkat: megvásárolt belépőjegyek egyedi sorszámát, vonalkódját / darabszámát / árát / vásárlás időpontját) bocsájtja a Rendezvényszervező rendelkezésére, melyeket Rendezvényszervező kizárólag az adott rendezvénnyel kapcslatos beléptetésre, szükség esetén ügyféligények kezelésére, valamint Felhasználó előzetes (hírlevelekhez vásárláskor / regisztrációkor történő) hozzájárulása alapján történő marketing célokra kizárólagos felelősséggel használhatja fel.

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Fentieknek megfelelően a szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, továbbá nem a fentiekben felsorolt partnerek felügyelete alá tartoznak. Ezen honlapok, illetve aloldalak adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől (ide értve a szerzői jogi és védjegyhaználati jogosultságokat is). Szolgáltató az ilyen hivatkozások használatából adódó adatforgalom tartalmáért, az ebből fakadó adatkezelésért, a www.tixa.hu Felhasználó általi elhagyása nélkül sem tartozik felelősséggel.

 

 1. A Felhasználó felelőssége:

 

Szolgáltató rendszere az általánosan elfogadott ipari normákat alkalmazza az átadott személyes információk védelmére, mind az átadás folyamata mind pedig a tárolás során. Az Internet-en keresztüli adatközlés jellegére tekintettel azonban az általánosan elfogadott ipari normák alkalmazása sem lehet 100 %-os garancia az átadott személyes információk védelmére.

 

Ezen utóbbi okból kifolyólag a kommunikáció a Szolgáltató és a Felhasználó között kulcsfontosságú,Szolgáltató ennek szellemében jár el a kapcsolattartása és tájékoztatási eljárásai során. Felhasználó vállalja, hogy bármely, személyes adataival, vagy a rendszer használatával történő visszaélés gyanúja esetén bejelentési kötelezettségek eleget tesz a TIXA Hungary Kft.. ügyfélszolgálata felé.

 

Ugyanígy Felhasználó kizárólagos és személyes felelőssége tudatában használja a Szolgáltató által biztosított rendszert, ide értve a Szolgáltató által generált PDF-jegyeken található információk megőrzését, továbbá minden, a rendszeren belül végzett tevékenységet, különös tekintettel abelépési és vásárlási adatainak saját, felhasználói oldalon történő védelmére, valamint az általa biztosított adatok helyességére.

 

Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség..

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó jelszavának kizárólag lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a rendszer használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Ha Felhasználó regisztrációkor megadott adataiban változás történik, Felhasználó köteles ezen adatokat a következő bejelentkezése után haladéktalanul módosítani. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha ere jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

 

A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat Szolgáltató haladéktalanul törli rendszeréből.

 

 1. A Szolgáltató adatrögzítési és adatkezelési gyakorlata:

 

A regisztrációkor a rendszerbe feltöltött adatokon felül a TIXA Hungary Kft.. kizárólagos tulajdonosa a weboldalán közzétett adatok összességének, mint a vállalkozás üzemeltetéséhez szükséges adatbázisnak. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a TIXA Hungary Kft.. a felhasználóiról szóló azonosítható információkat rendszer szinten gyűjtse és az jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint felhasználja, függetlenül az adat rendszerben elfoglalt helyétől és eredeti kontextusától, rendeltetésétől. A rendszerből ilyen formán nyert statisztikai információkat, valamint bármilyen, a Felhasználó azonosíthatóságát lehetővé tevő információt, adatot, illetve ezek közötti kapcsolatot a Szolgáltató különösen védettként kezeli, ezen információkat harmadik személy számára a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túl nem adja át, és nem teszi hozzáférhetővé.

 

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszerének használata során bizonyos információk automatikus gyűjtésre és tárolásra kerülnek: IP címek, böngészők által biztosított technikai adatok, Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információk a Felhasználó beazonosítására nem alkalmasak, csak arra használhatóak, hogy rendszer szintű folyamatok optimalizálása, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében bizonyos fogyasztói trendeket analizáljanak, technikai paramétereket következtessenek ki a felhasználók összességére vonatkozóan.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációs kérelem elküldésével kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben és módon kerülhet sor.

 

Az automatikusan naplózott adatok gyűjtése során keletkezett “.log” fájlok azok keltkezésétől számított öt (5) év elteltével kerülnek törlésre. Amennyiben a szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidők követően Is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.

 

A “cookie”-k megőrzése és felhasználása tekintetében Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató rendszere használja ezeket a fájlokat, és összekapcsolja Felhasználó beazonosítására szolgáló adataival. Felhasználó kikapcsolhatja ill. törölheti ezeket, de ebben az esetben a webes felület böngészése nehézkesebb lesz.

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további, Felhsználók és egyéb harmadik személyek közötti hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat, illetve az azok alapján kiállított számlákat a számlázási szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként jár el a számlázási szolgáltatás keretében, úgy a PM rendelet 1/I. § (2) bekezdése alapján a kiállított számlák sorszámtartományáról Szolgáltató is nyilvántartást vezet, azokat abban rögzíti.

 

 1. Kapcsolattartási szabályok

 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a honlapon keresztül, illetve a céges vagy számlázási adatok tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az email címek Szolgáltaó általi kezelése elsősorban a Felhasználó a megrendelések teljesítését, és a szolgáltatás igénybe vétele során történő a kapcsolattartást szolgálja. Az általános tájékoztatáson és kapcsolattartáson túl Felhasználó email címének Szolgáltató rendszerben történő rögzítésével (ide értve a regisztráció nélküli vásárlást is) választása szerint felkerülhet a Szolgáltó havi rendszerességű hírlevél-listájára, melyről a hírlevelekben megtalálható utasítások alapján, vagy az ugyfelszolgalat@tixa.hu email címre küldött jelzésével indoklás vagy külön eljárás nélkül leiratkozhat. Az ilyen, nem a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírleveleket Szolgáltató kizárólag az általa értékesített rendezvényekkel kapcsolatos ajánlókra, illetve az ezekkel kapcsolatos vásárlási akciókra vonatkozó tájékoztatásra használja.

 

Felhívuk Felhasznáóink figyelmét, hogy a Rendezvényszervező által, a nem a Szolgáltató rendszeréből küldött hírlevelekre vonatkozóan a Felhasználó előzetes hozzájárulása megfelelően irányadó, ide értve a leiratkozásra a Rendezvényszervező által biztosítandó rendelkezéseket is.

 

Az Általános Szerződési Feltételek változása esetén eszközölt, valamint a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó bármilyen változásról tájékoztatást a Szolgáltató elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Erről az értesítési listáról leiratkozni nem lehet, az ilyen jellegű tájékoztatás a szolgáltatás igénybe vétele tekintetében a Felhasználó naprakész tájékoztatását szolgáltja, ezen értesítéseket Szolgáltató nem használja fel marketing célokra. Az értesítési listán rögzített kapcsolatfelvételi adatokat Szolgáltató rendszere kizárólag a szolgáltatás igénybe vételének ideje alatt, az érvényes regisztrációtól a regisztráció törléséig tárolja.

 

Adatkezelő “személyében” történő változásról, adattárolási / adatkezelési protokollok, valamint az adatvédelmi eljárás / Adatvédelmi Szabályzat megváltozásáról Felhasználó értesítést kap mind email-ben, mind a www.tixa.hu weboldalon keresztül történő értesítéssel, 30 nappal azelőtt, hogy ilyen lényeges változás következne be. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor megváltoztassa, ezért praktikus azt időről-időre átnézni.

 

 1. Jogszabályi háttér:

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor.

 

Fenti szabályokat az európai szintű referenciaszöveg: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve foglalja keretbe, mely az EU határain belül a fenti jogszabályok esetre vonatkozó rendelkezéseinek hiányában irányadó.

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 

 1. Ügyfélszolgálat, jogérvényesítés:

 

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata volna adatvédelmi eljárásunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba vagy az ugyfelszolgalat@tixa.hu címen, vagy a +36/30 279-48-69-es telefonszámon.

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

 

Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is a következő elérhetőségeken: http://www.naih.hu/kapcsolat.html