A Phoenix Music Hungary bemutatja:

 

Havok (USA), Darkest Hour (USA), Cephalic Carnage (USA), Harlott (AUS)