Nyereményjáték

A Játék szervezője: TIXA Hungary székhely: 5600 Békéscsaba Dobozi út 58., adószám: 24813064-2-04 (a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, természetes személy, aki jegyet vásárolt a LOTS Music által szervezett Gary Moore 2019 Emlékestre (továbbiakban: Játékos).

Sorsolás:

2019.04.01-jén egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal

A játékban való részvétel menete:

 • A játékos a jegy megvásárlásával automatikusan részt vesz a játékban.
 • A Játékos a játékban való részvételével elfogadja a játékszabályt.
 • A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.
 • Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pozitiv reakció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető. 
 • Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a TIXA nem értesíti a Játékost.
 • A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyereményfelajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Nyertesek száma:

4 db

Nyeremény:
1 db 1979-es Gary Moore - Parisienne Walkways kislemez

Játék nyertesei:
A nyertes közzététele a Tixa Hungary facebook oldalon poszt formájában, illetve a nyertes értesítése e-mailben.

Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

 • A Szervező a Játék eredményét a TIXA Hungary Focabook oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”).  A nyereményt a nyertessel egyeztetett módon, postai úton juttaja el
 • A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.
 • A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 • A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

 Vegyes rendelkezések:

 • A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 • A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019.03.20.
TIXA Hungary
Szervező